Update game báo giải nén thất bại?

02:07 24.06.2014

Khắc phục bằng cách: xóa game, xóa cả thư mục Xuanqu (với android) rồi tải lại

 Hỗ trợ